Valobservation

The forming of domestic groups that are able to monitor their own elections without external assistance is an essential part of democratic development. In this regard, domestic observation is vital for the transparency and ownership of the electoral process in addition to the activities of the political party agents.

The Electoral knowledge network

Med vår valobservation vill vi uppnå:

  • Medborgerlig insyn i valprocessen stärker och värnar demokratin. 
  • Det kortsiktiga målet med valobservation är att uppmärksamma myndigheter och allmänhet på eventuella brister och tillkortakommanden i valsystemet, samt att föreslå åtgärder för att komma tillrätta med dessa. 
  • Det långsiktiga målet med valobservation är att bidra till utvecklingen av valsystemet, öka kunskapen om hur valsystemet fungerar och på det sättet stärka medborgarnas förtroende för demokratin.

OSSE skriver i sin handbok för inhemska valobservatörer att inhemsk valobservation bidrar direkt till främjandet och skyddet av mänskliga rättigheter. Inhemska observatörens arbete kan bidra till att avvärja oegentligheter och förstärka förtroendet för valens hederlighet och integritet. Detta i sin tur uppmuntrar breddat folkligt deltagande.